DANK VOOR JE AANDACHT

In de volgende editie van dit digitale magazine gaan we verder in op o.a. de trends in onderwijsland, ons portfolio en de diverse gebruikersgroepen (ouders, docenten, leerlingen, applicatiebeheerders en bestuurders).


Tot snel.

© Iddink Group

Uitgave van Iddink Group B.V.

Afdeling Communicatie

Februari 2020


Aan de inhoud van dit online magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iddink Grouwp B.V.