Veiligheid telt. Trek samen met ons op!

Privacy gaat over de persoonlijke levensruimte van leerlingen en medewerkers, die de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit beschermt. Iddink Group voelt zich mede verantwoordelijk voor gegevensverwerking binnen de kaders van de AVG.

Het bieden van privacy in een veilige omgeving is niet alleen een technisch kunstje, de ontwikkeling van ICT-systemen volgens de geldende standaarden en referentiekaders. Het is ook de ontwikkeling van gedrag en digitaal bewustzijn. Ook hierin wil Iddink Group scholen ondersteunen. Als we hierin samen optrekken, kunnen we er samen wijzer van worden. In dit artikel leest u enkele tips.

Leerling


Leerlingen zijn zich niet altijd bewust van de gevaren die op de loer liggen als ze hun accountgegevens met vrienden en klasgenoten delen. Denk aan accountovername, cyberpesten, ongewenste berichten en andere incidenten die raken aan de persoonlijke levenssfeer van de leerling. Wellicht is het goed om dit onderwerp nog eens extra onder de aandacht te brengen bij uw leerlingen. Maar ook bij hun ouders, bijvoorbeeld door vermelding van gebruiksvoorwaarden/credentials in uw schoolgids.


Onderwijsondersteunend personeel


Voor extra veiligheid werkt Magister met two-factor authentication (2FA) voor onderwijsondersteunend personeel. Dit komt erop neer dat, naast een naam en wachtwoord, als extra beveiliging een tokencode moet worden ingevoerd. Nagenoeg 95% van de Magister-scholen werkt inmiddels met 2FA. Zij zijn hiermee beter opgewassen tegen oneigenlijk gebruik van het account. In de toekomst zal 2FA ook verplicht gaan worden voor het onderwijzend personeel. Op dit moment werkt Magister aan een 2FA-methode op basis van Yubikeys. Deze kleine ‘sleutel’ kan in het USB-slot van de computer worden gestoken, waardoor de identiteit van de gebruiker automatisch wordt verstuurd. Er hoeft dan geen code meer te worden ingevoerd vanaf de token. Ook hiermee is de veiligheid optimaal geregeld.

Huiswerkinstituut


Voor huiswerkinstituten is het handig om gebruik te maken van Magister en inzicht te hebben in de gegevens. Wijst u leerlingen en ouders erop dat dit niet mag gebeuren door ‘accountovername’ met ‘medeweten’ van de leerling? Omwille van de privacy staat Magister niet achter deze werkwijze. Wel hebben we een veilige koppeling ontwikkeld voor de geaccrediteerde leerlingvolgsystemen (Homi, Studyspace en StudieplannerPro). Werkt een huiswerkinstituut hier niet mee, dan kunnen leerlingen zelf handmatig hun cijfers, rooster en huiswerk opvoeren in het leerlingvolgsysteem of het boekje dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld.

Registreer uw FG makkelijk in Magister!


Sinds de invoering van AVG heeft iedere overheidsinstantie en publieke organisatie de plicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Deze verplichting geldt ook voor onderwijsinstellingen. Voor Magister is uw FG het aanspreekpunt voor zaken zoals het verwerken van persoonsgegevens, afhandeling van beveiligingsincidenten of datalekken. Daarom vragen wij u uw FG te registreren in Magister. Zo weten we elkaar gemakkelijk te vinden als het nodig is.


Registreer uw FG via Magister Desktop onder Beheer > Beheer > Contactpersonen. Gelieve bij deze registratie ook het e-mailadres en 06-nummer te vermelden.